MOSTUM - PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW UCZELNI MEDYCZNYCH

Co to jest MOSTUM:

MOSTUM (MObilność STudentów Uczelni Medycznych) to ogólnopolski program międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w wybranej uczelni medycznej w Polsce, innej niż uczelnia macierzysta. Uniwersytet Jana Kochanowskiego przystąpił do Programu  28 czerwca 2021r

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 trwa od 1 maja 2023 do 1 czerwca 2023 r.

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU DLA STUDENTÓW Z INNYCH UCZELNI, ZAINTERESOWANYCH PRZYJAZDEM DO COLLEGIUM MEDICUM UJK

 1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia.
 2. Student nie może przebywać na żadnym urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów.
 3. Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest uzyskanie w uczelni macierzystej zaliczenia semestru lub roku poprzedzającego wyjazd.
 4. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
 5. Student zobowiązuje się do powrotu do Uczelni macierzystej po ustalonym terminie wymiany.
 6. Student aplikuje o zakwalifikowanie się do Programu wypełniając załączony formularz rekrutacyjny. Podanie o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowane przez Koordynatora Programu MOSTUM i przez Dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej.
 7. Uzupełniony formularz rekrutacyjny, wraz z akceptacją Dziekana i Koordynatora Programu Mostum z Uczelni macierzystej proszę przysyłać listem poleconym w terminie o 1 maja do 1 czerwca na adres:
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
 • Żeromskiego 5 25-369 Kielce
 • pokój 308
 1. Skan zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany kierunek, niż oferowana liczba miejsc, pierwszeństwo mają osoby z najwyższą średnią
 3. Informacja o zakwalifikowaniu się jest wysyłana do studenta drogą mailową.
 4. Po zakwalifikowaniu się, a przed rozpoczęciem zajęć student jest zobowiązany do przedstawienia Porozumienia o programie zajęć
  Dokument musi być zaakceptowany przez Uczelnią macierzystą i Collegium Medicum UJK.
 5. Zrealizowane przez studenta zajęcia, wraz z uzyskanymi ocenami, potwierdza Dziekan Collegium Medicum UJK w wykazie zaliczeń
 6. Uniwersytet Jana Kochanowskiego zapewnia, w miarę możliwości, miejsca w domach studenckich, zgodnie z obowiązującą odpłatnością.

Dokumenty do pobrania:

ZASADY REAZLIACJI PROGRAMU DLA STUDENTÓW COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PLANUJĄCYCH WYJECHAĆ DO INNYCH UCZELNI MEDYCZNYCH LUB PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH MEDYCZNYCH

 1. Do udziału w Programie może aplikować student Collegium Medicum UJK co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia.
 2. Student nie może przebywać na żadnym urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów.
 3. Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest uzyskanie na UJK zaliczenia semestru lub roku poprzedzającego wyjazd
 4. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
 5. Student zobowiązuje się do powrotu do Collegium Medicum UJK po ustalonym terminie wymiany.
 6. Student Collegium Medicum UJK aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach określonych przez uczelnię przyjmującą; Niezbędne informacje oraz druki są zamieszczane na stronach internetowych uczelni, które biorą udział w Programie. Ilość miejsc na poszczególnych uczelniach jest także publikowana na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przewodniczy MOSTUM. Szczegóły tutaj: MOSTUM – MObilność STudentów Uczelni Medycznych: Rekrutacja 2023/2024 (gumed.edu.pl)
 7. Podanie o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowane przez Koordynatora Wydziałowego Programu MOSTUM oraz przez Dziekana Collegium Medicum UJK.
 8. Kompletny wniosek student wysyła do uczelni przyjmującej (zgodnie z jej zasadami rekrutacji). Kopię zgłoszenia student obowiązkowo wysyła do Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej UJK na adres mailowy: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

 1. Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Wydziału i Uczelnię przyjmującą.
 2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
 3. W przypadku wystąpienia różnic programowych Collegium Medicum UJK  zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
 4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan właściwego Wydziału Uczelni przyjmującej.
 5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Collegium Medicum UJK na koniec każdego semestru.
 6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

KONTAKT:

Koordynator Wydziałowy Programu MOSTUM  Collegium Medicum UJK:

dr n. o zdr. Przemysław Zając

telefon: 41 349 6838

E- mail:  przemyslaw.zajac@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna Programu MOSTUM oraz udzielanie informacji studentom przyjeżdżającym
i wyjeżdżającym:

Agnieszka Wilczkowska

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

Ul. Żeromskiego 5 pokój 308

25-369 Kielce

E-mail: agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl

Telefon: +48 41 349 72 73

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla studentów uczestniczących w Programie MOSTUM

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Ponadto Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie Regulaminu Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia pomiędzy uczelniami medycznych, będącymi członkami Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie Programu MOSTUM.

ZAMKNIJ